تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله به همایش ملی عالم ذّر
30 آذر 1399

مهلت ارسال چکیده مقاله تا تاریخ 10 دی ماه 1399 تمدید گردید.

همچنین مهلت ارسال مقالات کامل تا تاریخ 15 بهمن ماه 1399 تمدید شد.