راهنمای نگارش چکیدۀ مقاله
چکیدۀ مقاله می‌باید از 150 کلمه بیشتر و از 400 کلمه کمتر باشد و تا مهلت تعیین شده به سایت همایش ارسال شود. آن دسته از علاقه‌مندان شرکت در این همایش که با ارسال اینترنتی چکیده و متن مقاله بنا به هر جهت مشکلی دارند، لازم است که زودتر با دبیر علمی همایش و مسئولان وابستۀ دیگر در تماس باشند.

ساختاری معیّن که تبعیت از آن ضروری باشد برای نگارش چکیدۀ مقاله در نظر گرفته نشده است تا پژوهشگران محترم آزادی کامل خود را در نحوۀ اندیشیدن و کاربست سبک و سیاق مضبوط داشته باشند. با این حال، توصیه می‌شود که چکیده مشتمل باشد بر

(1) مقدّمه‌ای دربارۀ طرح موضوع، اهمیت آن و مقاصد پژوهش،
(2) اشاراتی به روش تحقیق،
(3) ذکر اهمّ موضوعات و سرفصل‌هایی که در مقاله بررسی خواهد شد، و
(4) اختصاص دادن جملاتی چند به پیش‌بینی نتایجی که از این پژوهش حاصل می‌آید.


برای دریافت راهنمای ارسال مقاله از طریق سامانه  اینجا کلیک کنید.