کمیته علمی
علی افضلی
دبیر علمی همایش
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: afzali [at] irip.ac.ir
غلامرضا زکیانی
رئیس موسسه
رئیس موسسه
پست الکترونیکی: zakiani [at] atu.ac.ir
شهرام پازوکی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: shpazouki [at] hotmail.com
سیدمحمود یوسف‌ثانی
عضو کمیته علمی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: yosefsani [at] yahoo.com
میثم توکلی بینا
عضو کمیته علمی
مدیر گروه کلام موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: meysam.tavakoli [at] irip.ac.ir
اسماعیل علیخانی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: alikhani [at] irip.ac.ir
سیدحسین موسویان
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: mousavian [at] irip.ac.ir
غلامرضا فیاضی
عضو کمیته علمی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره
پست الکترونیکی: aalamezar [at] irip.ac.ir
محمد رضا برنجکار
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
وب سایت: berenjkar.ir/
پست الکترونیکی: berenjkar [at] ut.ac.ir
ابوالفضل محمودی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و فناوری
پست الکترونیکی: 221 [at] 11.com
محمد تقی سبحانی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: 222 [at] 11.com
فرزانه گشتاسب
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: 212 [at] 22.com