کمیته علمی

علی افضلی

علی افضلی

دبیر علمی همایش
afzaliirip.ac.ir
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
غلامرضا زکیانی

غلامرضا زکیانی

رئیس موسسه
zakianiatu.ac.ir
رئیس موسسه
شهرام پازوکی

شهرام پازوکی

عضو کمیته علمی
shpazoukihotmail.com
عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
سیدمحمود یوسف‌ثانی

سیدمحمود یوسف‌ثانی

عضو کمیته علمی
yosefsaniyahoo.com
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
میثم توکلی بینا

میثم توکلی بینا

عضو کمیته علمی
meysam.tavakoliirip.ac.ir
مدیر گروه کلام موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
اسماعیل علیخانی

اسماعیل علیخانی

عضو کمیته علمی
alikhaniirip.ac.ir
عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
سیدحسین موسویان

سیدحسین موسویان

عضو کمیته علمی
mousavianirip.ac.ir
عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
غلامرضا فیاضی

غلامرضا فیاضی

عضو کمیته علمی
aalamezaririp.ac.ir
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره
محمد رضا برنجکار

محمد رضا برنجکار

عضو کمیته علمی
berenjkarut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
ابوالفضل محمودی

ابوالفضل محمودی

عضو کمیته علمی
22111.com
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و فناوری
محمد تقی سبحانی

محمد تقی سبحانی

عضو کمیته علمی
22211.com
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فرزانه گشتاسب

فرزانه گشتاسب

عضو کمیته علمی
21222.com
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی