نشانی: تهران، خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان شهید آراکلیان، شماره 4، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

کد پستی 11336-14816، صندوق پستی 14155-7166. 

تلفن: 66492169 (در ساعات اداری 8-16)

تلفن: 67238210-021

رایانامه: aalamezar@irip.ac.ir

Refresh Code