آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1399-10-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1399-10-20
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1399-12-01
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-02-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-01-15
تاریخ شروع همایش
1400-03-10 09:00
تاریخ پایان همایش
1400-03-10 18:00