تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله به همایش ملی عالم ذّر
1399-09-30

مهلت ارسال چکیده مقاله تا تاریخ 10 دی ماه 1399 تمدید گردید.

همچنین مهلت ارسال مقالات کامل تا تاریخ 15 بهمن ماه 1399 تمدید شد.